لینک کلاس های آنلاین زبانهای خارجی - زمستان ۱۴۰۰

‌‌‌‌‌ورود به کلاس صرفاً با

کد ملی -

امکان پذیر می‌باشد

ردیف سطحساعتروزنام استاد
1First 118:30-20شنبه و چهارشنبهخانم سلیمی
2First 217-18:30شنبه و چهارشنبهخانم سلیمی
3First 318:30-20شنبه و چهارشنبهخانم موسوی
4First 317-18:30یکشنبه و سه شنبهخانم سلیمی
5Family 1A17-18:30شنبه و چهارشنبهخانم دوستی
6Family 1B17-18:30یکشنبه و سه شنبهخانم خوانین
7Family 1B17-18:30شنبه و چهارشنبهخانم دوستی
8Family 1C17-18:30شنبه و چهارشنبهخانم روحانی
9Family 2A18:30-20شنبه و چهارشنبهخانم خوانین
10Family 2B15:30-17دوشنبه و پنجشنبهخانم نرگس جعفری
11Family 2C16-17:30دوشنبه و پنجشنبهخانم بهتری
12Family 3A18:30-20یکشنبه و سه شنبهخانم خوانین
13Family 3B18:30-20شنبه و چهارشنبهخانم روحانی
14Family 3B15:30-17شنبه و چهارشنبهخانم محرمی
15Family 4B17-18:30شنبه و چهارشنبهخانم خوانین
16Hey 1A16-17:30یکشنبه و سه شنبهخانم بهتری
17Hey 1B18:30-20دوشنبه و پنجشنبهخانم غفاری
18Hey 2A15:30-17شنبه و چهارشنبهخانم نصیری وطن
19Hey 2A17-18:30شنبه و چهارشنبهخانم غفاری
20Hey 2B18:30-20شنبه و چهارشنبهخانم آقاجانلو
21Hey 3A18:30-20شنبه و چهارشنبهخانم غفاری
22Hey 3B17-18:30یکشنبه و سه شنبهخانم امیراصلانی
23Hey 4A18:30-20یکشنبه و سه شنبهخانم گل گیس بیات
24Hey 4B17-18:30شنبه و چهارشنبهخانم آقاجانلو
25Fun A18:30-20زوجلیلا خدائی
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۴۲ مورد.