لینک کلاس های آنلاین زبانهای خارجی - پاییز اول

‌‌‌‌‌ورود به کلاس صرفاً با

کد ملی

امکان پذیر می‌باشد


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۰۱ مورد.
ردیفسطحساعتروزنام استاد
31Top 3A16:30 - 18زوجخانم نظری
32Top 3B18 - 19:30زوجخانم رضایی تبار
33Summmit 1A16:30 - 18فردپهلوانی
34Summmit 1B16:30 - 18زوجخانم نورآذر
35Summmit 1B19:30 - 21زوجخانم ابراهیمی
36Summmit 1C16:30 - 18زوجخانم بیات
37Summmit 2A18 - 19:30فردخانم پهلوانی
38Summmit 2B18 - 19:30زوجخانم نژادیان
39Summmit 2C18 - 19:30زوجخانم نورآذر
40Summmit 2D18 - 19:30فردآقای عباس زاده