اخبار

کمک های اولیه
کمک های اولیه

کمک های اولیه جدید

آموزش تئوری - عملی کمک های اولیه به همراه اعطای مدرک معتبر از جهاددانشگاهی زنجان زیر نظر اساتید برتر و مجرب استان

ادامه مطلب
پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه
پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه

پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه

آموزش تئوری - عملی پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه به همراه اعطای مدرک معتبر از جهاددانشگاهی زنجان زیر نظر اساتید برتر و مجرب استان

ادامه مطلب