دستیار کنار دندانپزشک

جهت آشنایی با دوره دستیار کنار دندانپزشک کلیک کنید.

ردیف عنوان دوره تاریخ برگزاری واحد برگزار کننده مدرس وضعیت ثبت نام ثبت نام
۱ دستیار دندانپزشک نیمه اول اردیبهشت مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی فعال ثبت نام
۲ دستیار دندانپزشک نیمه دوم اردیبهشت مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۳ دستیار دندانپزشک خرداد مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۴ دستیار دندانپزشک تیر مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۵ دستیار دندانپزشک مرداد مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۶ دستیار دندانپزشک شهریور مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال