کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

جهت آشنایی با دوره کمک های اولیه کلیک کنید.

ردیف عنوان دوره تاریخ برگزاری واحد برگزار کننده مدرس وضعیت ثبت نام ثبت نام
۱ کمک های اولیه اردیبهشت مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی فعال ثبت نام
۳ کمک های اولیه خرداد مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۴ کمک های اولیه تیر مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۵ کمک های اولیه مرداد مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۶ کمک های اولیه شهریور مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال