پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه

ردیف عنوان دوره تاریخ برگزاری واحد برگزار کننده مدرس وضعیت ثبت نام ثبت نام
۱ پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه اردیبهشت مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی فعال ثبت نام
۳ پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه خرداد مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۴ پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تیر مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۵ پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه مرداد مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۶ پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه شهریور مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال

جهت آشنایی با دوره پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه کلیک کنید.