مهارت های هفت گانه ICDL

‌‌‌‌‌‌‌

 

ردیف

عنوان دوره تاریخ برگزاری واحد برگزار کننده مدرس وضعیت ثبت نام ثبت نام
۱ مهارت های هفت گانه ICDL فروردین مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی فعال ثبت نام
۲ مهارت های هفت گانه ICDL اردیبهشت مرکز شماره ۱ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۳ مهارت های هفت گانه ICDL خرداد مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۴ مهارت های هفت گانه ICDL تیر مرکز شماره ۱ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۵ مهارت های هفت گانه ICDL مرداد مرکز شماره ۳ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۶ مهارت های هفت گانه ICDL شهریور مرکز شماره ۱ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال

 

جهت آشنایی با دوره مهارت های هفت گانه ICDL کلیک کنید.