کانون ارزیابی و توسعه شایستگی ها

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران

در سال‌های اخیر، مدیریت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر توسعه مدنظر قرار گرفته است و بی‌تردید نقش سرمایه انسانی با حرکت از سطوح پایینی سازمان به سمت رأس هرم سازمان پیچیده‌تر و پررنگ تر خواهد بود، بنابراین اگر در رأس هرم سازمان که از حساسیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است مدیرانی قرار گیرند که علاوه بر مهارت‌‌های تخصصی و ویژگی‌های عمومی برای احراز شغل، توانایی و شایستگی‌های لازم برخوردار باشند، موفقیت سازمان تضمین خواهد شد.

… در حال بروز رسانی