مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

مسائل مالی از جمله اموری هستند که در تصمیم‌گیری‌های مدیران نقش بسیار مهمی دارند. از این‌رو مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌ها و سازمان‌ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و اصولی و مطابق با اهداف و اساس‌نامه شرکت نیازمند حدودی آشنایی نسبی با مسائل مالی و حسابداری هستند. تدوین و برگزاری این دوره آموزشی بر این اساس شکل گرفته است.

مدت دوره:

۳۰ ساعت

هدف: 

- ارتقای سطح علمی فراگیران در زمینه امور مالی و بودجه‌بندی.

توانایی‌های فراگیران در پایان دوره:

- توضیح و تبیین مفروضات، اصول و رویه‌های حسابداری.

- تجزیه و تحلیل انواع صورت‌های مالی.

- بکارگیری نتایج به دست آمده در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را در تصمیم‌گیری‌های پیش آمده.