MSproject

عنوان دوره:

نرم افزار Microsoft Project

 

نرم افزار MSP یک وسیله مدیریت پروژه های طولانی است که می تواند مورد کاربرد معلمان، دانش آموزان، سرپرستان وکارمندان جهت مدیریت زمان و کنترل جریان کار در هر گونه پروژه یا کار باشد. استفاده از جداول و فهرست پروژه ها میتواند انجام کارهای بزرگ را مدیریت کند و همچنین قابلیت مدیر را در تغییر جدول کاری و زیر پروژه ها افزایش دهد. در پروژههای ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و در هر نوع پروژه ی دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام میشوند می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه و برآورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد. این نرم افزار از نرم افزارهای مدیریت پروژه و برنامه ریزی است و برای برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل هزینه و تخصیص منابع مورداستفاده قرار میگیرد.

مدت دوره: ۳۰ ساعت ‌‌

اهداف دوره:

آموزش برنامه ریزی و زمانبندی پروژه. ‌‌‌‌‌

توانایی فراگیران در پایان دوره:

ارزیابی طرح ازنظر اقتصادی.

طرح ریزی و جدول بندی اطلاعات پروژه.

زمانبندی، کنترل هزینه و تخصیص منابع. ‌‌‌‌‌‌‌

شرایط پذیرش:

کارشناسان مدیر پروژه.