انگلیسی بزرگسالان - (مقدماتی تا پیشرفته)

زبان انگلیسی بزرگسالان
English Language for Adults

مقدمه:
گسترش ارتباطات و ضرورت برقراری روابط میان ملل مختلف، اهمیت فراگیری زبان های خارجی را بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است. از سوی دیگر، روند رو به رشد علوم مختلف و توسعه تکنولوژی و صنعت، برنامه ریزان را برآن داشته است که در تربیت افراد متخصص و کارآمد چارچوبی مدون و مشخص را به منظور برگزاری دوره های آموزشی زبان های خارجی به ویژه زبان انگلیسی در نظر گیرند. از این رو برگزاری دوره زبان انگلیسی بزرگسالان برای پاسخگوبی به نیاز موجود در جامعه ضروری به نظر می رسد.
هدف:
هدف این دوره آموزش مهارت های چهارگانه شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن (زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا پیشرفته است.
شرایط پذیرش:
این دوره آموزشی برای بزرگسالان برگزار می شود. لازم است داوطلبینی که از زمینه قبلی آموزش زبان انگلیسی برخوردارند، در آزمون تعیین سطح کتبی و شفاهی شرکت کرده و بر اساس نتیجه آزمون، در سطح آموزشی مورد نظر شرکت نمایند.
ساختار آموزشی:
دوره زبان انگلیسی بزرگسالان شامل دو ساختار به شرح زیر است:
ساختار شماره ۱: سری کتاب های Top Notch & Summit، هفده ترم ۲۰ جلسه ای (سطح مقدماتی تا پیشرفته)
ساختار شماره ۲: سری کتاب های Eight، شانزده ترم ۲۰ جلسه ای (سطح مقدماتی تا پیشرفته)

کلید واژه ها: مکالمه بزرگسالان گرامر لغت Reading writing speaking listening Top Notch Eight Summit