کارکنان دولت

کارکنان دولت

جهاد دانشگاهی با پشتوانه ۴۱ سال تجربه علمی و عملی و با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع و به روز، در سراسر کشور فعالیت‌های آموزشی داشته و قادر به ارائه خدمات آموزشی به عموم جامعه و تامین نیازهای دستگاه‌ها، نهادها و صنایع دولتی و غیر دولتی در سطح کشور می‌باشد. آموزش‌های جهاددانشگاهی با هدف توسعه منابع انسانی و متناسب‌سازی قابلیت‌های تخصصی افراد با نیازهای تخصصی کشور بنیان نهاده شده تا در سایه آن کارایی‌های لازم برای پذیرش و ایفای موثر وظایف اجتماعی و شغلی کسب گردد.
در همین راستا معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد زنجان، با توجه به اهمیت تربیت نیروی متخصص و متعهد و در ادامه فعالیت‌های متمادی و بر اساس نظام آموزش کارکنان دولت، دوره‌های آموزشی مدیران حرفه‌ای در سطوح پایه، میانی و ارشد، مدیران عملیاتی، دوره‌های تربیت کارشناسان مشاغل تخصصی و عمومی، دوره‌های مشترک اداری و توانمندی‌های اداری را بر اساس نیازهای آموزشی سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌های دولتی و غیردولتی برگزار می‌نماید
اهداف کلان آموزش کارمندان دولت
۱- افزایش اثر بخشی و کارآیی در ارائه خدمات دولتی از طریق توسعه دانش و مهارت‌های متصدیان مشاغل
۲- ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش دولتی از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت کارمندان
۳- افزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به ارزش‌های اسلامی
۴- توسعه آگاهی‌های عمومی کارمندان دولت در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی
۵- توانمندسازی و توسعه مدیران جهت ایفای موثر نقش‌ها و وظایف مدیریتی
۶- آماده سازی کارمندان دولت از بعد دانش، مهارت و شایستگی شغلی برای ارتقاء به رده‌های شغلی بالاتر
۷- توسعه اخلاق اسلامی و فرهنگ سازمانی برمبنای ارزش‌ها و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانی
۸- بروزسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش معنوی و بصیرتی کارمندان
راهبردهای آموزش کارمندان دولت
۱- ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه‌های توانمندسازی و توسعه منابع با اهداف راهبردی سازمانی
۲- ایجاد یکپارچگی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش به عنوان رویکرد فرآیندی – تعاملی
۳ – ایجاد تناسب بین برنامه‌ها و فرصت‌های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی و سازمانی و اجتناب از آموزش‌های غیر ضرور و تکراری
۴- ایجاد انگیزه خودسازی و رشد معنوی، مادی، مهارتی و دانشی کارمندان به صورت خود کنترلی
۵- ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش
۶- افزایش اثربخشی برنامه‌ها و فرصت‌های آموزشی و یادگیری در سطوح مختلف
۷- استفاده از منابع و ظرفیت‌های درون و برون سازمانی در تعیین و تامین خدمات آموزشی
۸- کاربرد استانداردهای ملی و بین‌المللی در مدیریت و راهبری فرآیندی آموزش‌ها
۹- استفاده از رویکردها، مدل‌ها، روش‌ها و فناوری‌های نوین مدیریت برای اجراء و ارزشیابی آموزش
۱۰- واگذاری اختیارات مدیریت آموزش به دستگاه‌های اجرایی بر اساس توانمندی اجرایی آن‌ها
۱۱- تمرکز بر رویکرد آموزش‌های کوتاه مدت و کاربردی
۱۲- نظارت بر فعالیت‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی و اخذ بازخورد از عملکرد دوره‌های آموزشی