ترم پاییز اول - زبان های خارجی

ردیف شناسه سطح ساعت روز نام استاد لینک کلاس
۱ ۵۱۳۶۹۷ First 1 18:30-20 شنبه و چهارشنبه خانم سلیمی https://live.jdzn.ir/ch/first1salimi
2 513698 First 2 17-18:30 شنبه و چهارشنبه خانم سلیمی https://live.jdzn.ir/ch/first2-salimi
3 513699 First 2 18:30-20 شنبه و چهارشنبه خانم موسوی https://live.jdzn.ir/ch/first2-mousavi
4 513700 First 3 18:30-20 شنبه و چهارشنبه خانم دوستی https://live.jdzn.ir/ch/first3-dousti-1830
5 513702 First 3 17-18:30 شنبه و چهارشنبه خانم موسوی https://live.jdzn.ir/ch/first3-mousavi
6 513703 First 3 14:30-16 یکشنبه و سه شنبه خانم نیلوفر جعفری https://live.jdzn.ir/ch/first3-niloufarjafari
7 513704 First 3 15:30-17 شنبه و چهارشنبه خانم آقاجانلو https://live.jdzn.ir/ch/first3-aghajanloo
8 514022 First 3 14-15:30 دوشنبه و پنجشنبه خانم دوستی https://live.jdzn.ir/ch/first3-dousti-14
9 513706 Family 1A 17-18:30 یکشنبه و سه شنبه خانم نرگس جعفری https://live.jdzn.ir/ch/family1a-narges-jafari
10 513708 Family 1A 17-18:30 شنبه و چهارشنبه خانم امیراصلانی https://live.jdzn.ir/ch/family1a-amiraslani
11 513709 Family 1B 18:30-20 شنبه و چهارشنبه خانم امیراصلانی https://live.jdzn.ir/ch/family1b-amiraslani
12 513711 Family 1C 15:30-17 یکشنبه و سه شنبه خانم نیلوفرجعفری https://live.jdzn.ir/ch/family1c-niloufar-jafari
13 513713 Family 2A 17-18:30 شنبه و چهارشنبه خانم خوانین https://live.jdzn.ir/ch/family2a-khavanin
14 513714 Family 2B 18:30-20 یکشنبه و سه شنبه خانم نرگس جعفری https://live.jdzn.ir/ch/family2b-narges-jafari
15 513715 Family 2C 17-18:30 یکشنبه و سه شنبه خانم خوانین https://live.jdzn.ir/ch/family2c-khavanin
16 513717 Family 2C 17-18:30 دوشنبه و پنجشنبه خانم سلیمی https://live.jdzn.ir/ch/family2c-salimi
17 513718 Family 3C 16-17:30 یکشنبه و سه شنبه خانم نیلوفر جعفری https://live.jdzn.ir/ch/family3c-niloufar-jafari
18 513720 Family 3C 15:30-17 شنبه و چهارشنبه خانم روحانی https://live.jdzn.ir/ch/family3c-rouhani
19 513721 Family 4B 15:30-17 یکشنبه و سه شنبه خانم بهتری https://live.jdzn.ir/ch/family4b-behtari
20 513722 Family 4C 17-18:30 شنبه و چهارشنبه خانم روحانی https://live.jdzn.ir/ch/family4c-rouhani
21 513723 Hey 1A 18:30-20 یکشنبه و سه شنبه خانم خلیلی https://live.jdzn.ir/ch/hey1a-khalili
22 513767 Hey 1A 17-18:30 دوشنبه و پنجشنبه خانم آقاجانلو https://live.jdzn.ir/ch/hey1a-aghajanloo
23 513768 Hey 1A 15:30-17 دوشنبه و پنجشنبه خانم بهتری https://live.jdzn.ir/ch/hey1a-behtari
24 513782 Hey 1B 14-15:30 شنبه و چهارشنبه خانم خلیلی https://live.jdzn.ir/ch/hey1b-khalili-14
25 514437 Hey 1B 18:30-20 شنبه و چهارشنبه خانم خلیلی https://live.jdzn.ir/ch/hey1b-khalili-1830
26 513784 Hey 2A 14-15:30 یکشنبه و سه شنبه خانم غفاری https://live.jdzn.ir/ch/hey2a-ghafari
27 513987 Hey 2B 14-15:30 شنبه و چهارشنبه خانم آقاجانلو https://live.jdzn.ir/ch/hey2b-aghajanloo
27 514438 Hey 2A 18:30-20 شنبه و چهارشنبه خانم نصیری وطن https://live.jdzn.ir/ch/hey2a-nasirivatan
28 513988 Hey 2B 17-18:30 دوشنبه و پنجشنبه خانم امیر اصلانی https://live.jdzn.ir/ch/hey2b-amiraslani
29 513992 Hey 3A 17-18:30 شنبه و چهارشنبه خانم غفاری https://live.jdzn.ir/ch/hey3a-ghafari
30 513994 Hey 3B 18:30-20 دوشنبه و پنجشنبه خانم آقاجانلو https://live.jdzn.ir/ch/hey3b-aghajanloo
31 513996 Hey 3B 14-15:30 شنبه و چهارشنبه خانم غفاری https://live.jdzn.ir/ch/hey3b-ghafari
32 514000 Hey 4A 17-18:30 شنبه و چهارشنبه خانم آقاجانلو https://live.jdzn.ir/ch/hey4a-aghajanloo
33 513998 Hey 4A 14-15:30 دوشنبه و پنجشنبه خانم غفاری https://live.jdzn.ir/ch/hey4a-ghafari
34 514002 Hey 4B 18:30-20 شنبه و چهارشنبه خانم آقاجانلو https://live.jdzn.ir/ch/hey4b-aghajanloo
35 513546 Fun A 17-18:30 زوج خانم خدائی https://live.jdzn.ir/ch/funa-khodaee
36 513553 Fun B 15:30-17 زوج خانم نصیری وطن https://live.jdzn.ir/ch/funb-nasirivatan
37 513555 Fun C 17-18:30 زوج خانم ابراهیمی https://live.jdzn.ir/ch/func-ebrahimi
38 513563 Top 1A 17-18:30 زوج مریم محرمی https://live.jdzn.ir/ch/top-1a-moharrami
39 513565 Top 1B 15:30-17 زوج خانم ابراهیمی https://live.jdzn.ir/ch/top1b-ebrahimi
40 513566 Top 2A 15:30-17 زوج خانم محرمی https://live.jdzn.ir/ch/top2a-moharrami
41 513582 Top 2C 18:30-20 زوج خانم مجتهدی https://live.jdzn.ir/ch/top2c-mojtahedi
42 513574 Top 2B 17-18:30 زوج خانم نصیری وطن https://live.jdzn.ir/ch/top2b-nasirivatan
43 513604 Top 3A 17-18:30 زوج آقای امانلو https://live.jdzn.ir/ch/top3a-amanloo
44 513622 Top 3B 18:30-20 زوج خانم رضائی تبار https://live.jdzn.ir/ch/top3b-rezaeetabar
45 513636 Summit 1A 15:30-17 زوج خانم نژادیان https://live.jdzn.ir/ch/sum1a-nezhadian
46 513788 Summit 1B 17-18:30 زوج خانم رضائی تبار https://live.jdzn.ir/ch/sum1b-rezaeetabar
47 513639 Summit 1B 15:30-17 زوج خانم رضائی تبار https://live.jdzn.ir/ch/sum1b-rezaeetabar1530
48 513732 Summit 1C 15:30-17 زوج خانم خدائی https://live.jdzn.ir/ch/sum1c-khodaee
49 513730 Summit 2A 17-18:30 زوج خانم مجتهدی https://live.jdzn.ir/ch/sum2a-mojtahedi
50 513728 Summit 2B 17-18:30 زوج خانم نژادیان https://live.jdzn.ir/ch/sum2b-nezhadian
51 513727 Summit 2C 15:30-17 زوج خانم مجتهدی https://live.jdzn.ir/ch/sum2c-mojtahedi
52 513726 Summit 2D 18:30-20 زوج آقای امانلو https://live.jdzn.ir/ch/sum2d-amanloo