ARC GIS

عنوان دوره:

نرم افزار Arc GIS (مقدماتی و پیشرفته) ‌‌‌‌‌‌

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مجموعهای از سخت افزار، نرم افزار و داده های جغرافیایی به منظور گردآوری، ذخیرهسازی، بازیابی، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات مکانی هستند. نرم افزار Arc GIS مدیریت، برنامه ریزی و تصمیم گیری ها را درزمینه مرتبط با اطلاعات مکانی و جغرافیایی بهبود میبخشد ‌‌‌

مدت دوره:

۳۰ ساعت (مقدماتی)

۳۰ ساعت (پیشرفته)

اهداف دوره:

افزایش مهارت فنی در راستای ایجاد، راه اندازی و به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

توانایی فراگیران در پایان دوره:

تسلط بر نرم افزار ArcGIS

تلفیق اطلاعات با نرم افزارهایی مانند اتوکد و بانکهای اطلاعاتی Access ، Oracle و...

شرایط پذیرش:

  • کاردانی رشته های نقشهبرداری، مهندسی عمران، زمین شناسی، جغرافیا، محیط زیست و کامپیوتر
  • آشنایی با اصول و مبانی GIS