Solid Works

عنوان دوره:

نرم افزار Solid works

نرم افزارهای مدل ساز کلیه فرایندهای CAE-CAM-CAD را در سطح دنیا برعهده گرفته اند، این نرم افزار یک برنامه CAD-CAM در زمینه طراحی و مدلسازی و نقشه کشی و تهیه کدینگ ماشین‌های CNC,NC است. عمده ترین کارایی این نرم افزار در زمینه ساخت قطعات، طراحی محیطهای چیدمانی و ایجاد فضاهای مجازی برای پروسههای ساخت است.

مدت دوره: ۵۰ ساعت

اهداف دوره:

آموزش مباحث دستوری نرم افزار به منظور طراحی و مدل سازی و تهیه نقشه های ساخت و کدهای کامپیوتری برای ماشین‌های ساخت.

توانایی فراگیران در پایان دوره:

طراحی ابزار مکانیکی و محیط برهمکنش این ابزار.

طراحی دوبعدی و سه بعدی.

اندازه گیری طراحی ها.

شرایط پذیرش:

کاردانی رشته های فنی و مهندسی.

گذراندن دوره AutoCad