دستیار کنار اندودنتیست

اندودانتیکس (درمان ریشه) یکی از اساسی ترین رشته های دندانپزشکی است که به علت ضرورت نگه داشتن دندان های پوسیده مراجعات روز افزونی را دارا می باشد. از سوی دیگر پیچیدگی های خاص این رشته و کثرت وسایل و مواد به گونه ای است که ضرورت دارد دستیاران دندانپزشک اطلاعات کافی در خصوص این رشته و شیوه درمان آن داشته باشند.

مدت دوره:

۳۰ ساعت

اهداف دوره:

آشنایی و توانمندسازی فراگیران در زمینه دستیاری کنار اندودنتیکس

توانایی فراگیران در پایان دوره:

  • فرآیند درمان اندو را بشناسد.
  • وسایل مورد نیاز در درمان اندو را تشخیص دهد.
  • موارد اورژانسی درمان اندو را بداند.
  • نقش دستیار را در جراحی اندودانتیکس به طور عملی انجام دهد.

شرایط پذیرش:

کارگاه آموزشی مورد نظر برای افرادی که قبلاً به عنوان دستیار کنار دندانپزشک آموزش دیده اند و در مراکز درمانی و یا مطب در کنار متخصصین اندودنتیکس فعالیت می نمایند در نظر گرفته شده است.