کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمک های اولیه به گروه های مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله و نیز سکته های قلبی و مغزی از یک سو و احتمال تأخیر نیروهای خبره امدادی در محل حادثه برگزاری دوره ای در زمینه آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی را با هدف کاهش آسیب های ناشی از حادثه ضرورت می بخشد.

مدت دوره:

۵۶ ساعت

اهداف دوره:

  • افزایش سطح دانش و توانایی های افراد جامعه درباره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی.

  • فراهم آوردن بستری مناسب برای افزایش سطح سلامت در جامعه.

توانایی فراگیران در پایان دوره:

فراگیر می توانند تا حضور کادر درمانی در صحنه حادثه، اقدامات اولیه را به منظور نجات جان مصدوم را به کارگیرد.

شرایط پذیرش:

تمامی افراد جامعه با برخورداری از سواد خواندن و نوشتن و آشنایی نسبی با ساختمان و عملکرد بدن انسان می توانند در این دوره آموزشی کوتاه مدت شرکت کنند.

‌‌‌‌‌‌