پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی یکی از ارکان های مهم در تشخیص و درمان بیماری‌ها محسوب می شود و نقش ویژه ای در وضعیت سلامت افراد دارد لذا ساده ترین امور در آن بعنوان مسائل فنی تلقی می شود و نیازمند آموزش های اولیه می باشد. یکی از بخش های مهم در آزمایشگاه بخش پذیرش و جوابدهی است که می تواند نقش مهمی در جلوگیری از بسیاری خطاهای آزمایشگاهی داشته باشد از آنجا که متصدیان پذیرش آزمایشگاه‌ها شغل خود را بطور تجربی فرا می گیرند. این دوره را جهت ارتقای وضعیت خدمات این بخش تدوین نموده ایم.

مدت دوره:

۵۶ ساعت

اهداف دوره:

آشنایی و توانمند سازی فراگیران در پذیرش جواب دهی آزمایشات و کلیه امور مرتبط با پذیرش و آزمایشگاه تشخیص طبی.

توانایی فراگیران در پایان دوره: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 • بخش های مختلف آزمایشگاه را تشخیص دهد
 • تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه را شناسایی کند
 • نکات مورد نظر در آزمایشات را شرح دهد
 • اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه را بیان کند
 • شیوه ارتباط با بیمار را بیان کند
 • نحوه نمونه گیری را شرح دهد
 • قوانین بیمه را توضیح دهد
 • اصول مستند سازی را بیان کند
 • روش کار با کامپیوتر و نرم افزار آزمایشگاه را توضیح دهد
 • اصول طبقه بندی مدارک و اسناد پزشکی در آزمایشگاه را شرح دهد
 • روش تهیه و تنظیم گزارش مالی در آزمایشگاه را به درستی توضیح دهد.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افراد علاقه مند به فعالیت در آزمایشگاه تشخیص طبی در نظرگرفته شده است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌