فیلمبرداری

با توجه به اینکه مستند سازی از عملکرد دستگاه های اجرایی استان، جزو وظایف هر دستگاه تعریف گردیده و با توجه به اینکه اکثر افرادی که در این موسسات و یا ادارت استخدام می شوند فاقد هرگونه مهارت در زمینه تصویربرداری و مستندسازی تصویری می باشند اهمیت آموزش این حرفه بیشتر می گردد و همچنین آموزش این حرفه منجر به اشتغال افرادی که علاقمند به یادگیری این هنر و مهارت می باشند، خواهد شد.

مدت دوره:

۵۰ ساعت

اهداف برگزاری دوره:

ارتقا عملکرد کارشناسان و مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان

ایجاد فرصت اشتغال برای علاقمندان این حوزه

توانایی‌های مورد انتظار فراگیران در پایان دوره / کارگاه:

شناخت دوربین

شناخت تجهیزات تصویربرداری

توانایی کار با دوربین فیلمبرداری