نقاشی روی مس

نقاشی بر روی مس جزو گروه هنرهای تجسمی بوده و شامل شایستگی‌های طراحی روی مس، کپی کردن و انتقال دادن طرح بر روی ظروف و یا ورقه‌های مس، ساختن انواع رنگهای روغنی نقاشی، نقاشی رنگ روغن روی مس، زدن شاپان و جوهر رنگی بر روی کار و ایجاد سایه و روشن، ثابت کردن و فیکس کردن کارهای انجام شده بر روی مس و ارائه، بسته بندی، بازاریابی و فروش می‌باشد و با مشاغلی چون نقاشی، دکوراسیون ونقاشی روی احجام مسی و ساخت تندیس در ارتباط می‌باشد.

مدت دوره:

۳۰ ساعت

اهداف دوره:

آشنایی با متریال های جدید برای خلاقیت در هنر

ایجاد خلاقیت برای کسب درآمد

توانایی فراگیران د ر پایان دوره:

آشنایی با متریال جدید برای نقاشی

شناخت رنگ‌ها

طراحی پردازها و گل‌های متنوع