اسکیس معماری

با توجه به کمبودهای بسیار در حوزه آموزش طراحی اسکیس و راندوی معماری و مهارتهای ابتدایی معماری ضرورت برگزاری دوره اسکیس معماری در قالب دوره های کوتاه مدت ضروری به نظر میرسد.

مدت دوره:

۵۵ ساعت

اهداف:

- آموزش نحوه ارائه آثار در قالب طراحی دست آزاد، تقویت و نزدیک نمودن رابطه ذهن و دست در ارائه طرحهای معماری؛

- تقویت نگاه معماران در ارائه آثار از دیگر اهداف برگزاری این دوره میباشد؛

- افزایش مهارت علمی فراگیران و دانشجویان در نحوه ارائه آثار؛

تقویت نگاه خلاق و ارائه معمارانه تر آثار.

توانایی های فراگیران در پایان دوره:

- طراحی دست آزاد با تکیه بر اصول پرسپکتیو

- ارائه آثار در قالب اسکیس

- ارائه آثار و روش ارائه بهتر نقشه ها (شیتبندی و پرزانته)