پیشرفته Ultimate

دوره های پیشرفته آموزش زبان انگلیسی ( Ultimate English) مطابق با استانداردهای British Council و Cambridge توسط مدرسین بین المللی برای اولین بار در استان به منظور فعال سازی دانش زبانی فراگیران با سطح زبان Upper-Intermediate و Advance ویژه دانش آموختگان زبان انگلیسی در مراکز آموزشی و دانشجویان و مدرسین زبان انگلیسی می باشد.

‌‌‌