کشت زعفران

زعفران ( Crocus sativus L.) به عنوان گرانبهاتر ین محص ول کشاورز ی و دارویی جهان جا یگاه ویژهای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد و در صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی، دارویی، رنگرزی، عطرسازی و هنر کاربرد دارد. در طب جدید بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که زعف ران باعث کاهش کلسترول و تریگلیسیرید خون شده و همچنین به عنوان داروی ضد سرطان مطرح است و در طب قدیم به عنوان آرام بخش، خلطآور، نشاطآور، تحریک کننده معده، برطرف کننده اسپاسم و قاعده آور شناخته شده است.

متأسفانه با گسترش سطح زیر کشت زعفران، میانگین عملکرد در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی به ترتیب به ۳۴/۳ و ۵۸/۳ کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است و این امر طلب می‌نماید تا شیوه‌های نوین و به ترتیب تولید زعفران مورد توجه قرار گیرد و در حال حاضر تمایل به افزایش کشت زعفران در استان های مختلف سبب شده است که برخی بدون اطلاعات کافی از نیازهای غذایی و شرایط مناسب کاشت اقدام به زعفران کاری نمایند. با توجه به اینکه عوامل متعددی از جمله تاریخ کشت، اندازه پی از، درجه حرارت خاک، انبارداری بنههای بذری، انواع کود شیمیایی، دامی و بیولوژیک، تراکم، اقلیم و علف ها ی هرز و غیره تأثیر زیادی بر کمیت و کیفیت زعفران تولید شده دارد، عدم اطلاع از شرایط مناسب کاشت سبب کاهش عملکرد در واحد سطح شده است. با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی این گی اه مربوط به اندامزایشی یعنی کلاله‌ها می‌باشد و آغازش و تکوین این اندام زیر سطح خاک صورت می‌گیرد و تنها بخش کوچکی از رشد خود را روی سطح خاک سپری می‌نمایند، لذا تأمین عناصر غذایی مورد نیاز بنه های زعفران می‌تواند نقش مهمی در ظهور بیشترین تعداد گل داشته باشد. این گیاه بدلیل صفات ویژه زراعی و فیزیولوژیکی در زمین‌های کم نهاده و بعنوان گیاه جایگزین در نظام های کشاورزی پایدار مورد توجه است و در بین گیاهان زراعی به دلیل نیاز آبی کم، ایجاد شغل در ایام بیکاری کشاورزان و درآمد کافی برای آنها از جایگاه ویژهای برخوردار است، این گیاه در مناطق نیمه گرمسیری و دارای زمستان‌های ملایم و تابستان‌های گرم و خشک به خوبی میروید. لذا آموزش تولید و پرورش زعفران به طور صحیح با توجه به روش‌های روزآمد علمی ضرورت دارد.

مدت دوره:

۳۸ ساعت

اهداف دوره:

آشنایی فراگیران با اصول کشت زعفران.

توانایی فراگیران در پایان دوره:

آشنایی با اصول زراعت، برداشت، فرآوری، بسته بندی و فروش گیاه زعفران

آشنایی با اصول بهداشت و ایمنی کشاورزان و کارگران.

شرایط پذیرش:

داشتن حداقل مدرک کاردانی رشته کشاورزی.

 

‌‌‌‌