پرورش قارچ

رشد روزافزون جمعیت و پرهزینه بودن تولید پروتئین جانوری و نیاز به استفاده از منابع جدیدکم چرب و کم کالری ایجاب میکند که در جستوجوی منابع جدید پروتئین باشیم. قارچهای خوراکی، یکی از مهمترین و سالمترین منابع پروتئینی غیر جانوری هستند که هم اکنون جایگاه با ارزشی در کشاورزی، تغذیه و صنعت دارند. پرورش قارچ خوراکی در ایران با توجه به نیروی کار ارزان و فراوانی کاه و کلش غلات خصوصاً گندم و برنج و کودهای حیوانی خصوصاً مرغی (که به وفور در مرغداری ها تولید میشود) مقرون به صرفه است. با این وصف، برای کارآمدتر کردن صنعت تولید قارچ باید تقویت دانش فنی نیروی انسانی فعال در این بخش همت گماشت.
مدت دوره:
۳۵ ساعت
اهداف دوره: ‌
ارتقای سطح دانش و مهارتهای فراگیران در زمینه تولید صنعتی قارچهای خوراکی.
توانایی فراگیران در پایان دوره:
فعالیت در پرورش صنعتی قارچهای خوراکی یا مشاغل جانبی مرتبط با پرورش قارچ و بخش تحقیقات.
‌‌‌شرایط پذیرش:
دانش آموختگان رشته های کشاورزی و زیست شناسی.

 

‌‌‌‌‌‌