پرورش زنبورعسل

امروزه با ابداع کندوهای مدرن، پرروش زنبور عسل به صورت یک حرفه درآمدزا درآمده و اصول پرروش زنبور عسل مطابق با موازین علمی میباشد. این دوره آموزشی به منظور رفع ا ی ن نقیصه (تبد یل روش سنتی به مدرن) و کمک به پرورش دهندگان زنبور عسل تدوین شده است.

مدت دوره:

۴۴ ساعت

اهداف دوره:

افزایش. آگاهی فراگیران در زنبورستانهای پرروش زنبور عسل

افزایش توان تولید اقتصادی پرورشدهندگان زنبور عسل.

توانایی فراگیران در پایان دوره:

شناسایی وسایل کار مورد نیاز جهت زنبورداری و استفاده از آنها

شناسایی بیماریها و عوامل مخرب در تولید عسل

توانایی استفاده از دارو جهت مبارزه با بیماریهای احتمالی

شرایط پذیرش:

داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم / پیش دانشگاهی

کارگران مشغول به فعالیت در زنبورستانها

 

‌‌‌‌