تکنسین داروخانه

ردیف عنوان دوره تاریخ برگزاری واحد برگزار کننده مدرس وضعیت ثبت نام ثبت نام
۱ تکنسین داروخانه فروردین مرکز شماره ۱ اساتید گروه آموزشی فعال ثبت نام
۲ تکنسین داروخانه اردیبهشت مرکز شماره ۱ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۳ تکنسین داروخانه خرداد مرکز شماره ۱ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۴ تکنسین داروخانه تیر مرکز شماره ۱ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۵ تکنسین داروخانه مرداد مرکز شماره ۱ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال
۶ تکنسین داروخانه شهریور مرکز شماره ۱ اساتید گروه آموزشی غیرفعال غیرفعال

 

جهت آشنایی با دوره تکنسین داروخانه کلیک کنید.