تکنسین داروخانه

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچک ترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی که در سطح داروخانه مشغول به این کار هستند در اکثر موارد بدون گذراندن دوره ای مشخص و اکثراً به صورت تجربی مشغول به این کار می باشند. با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجودی یک دوره که افراد به عنوان کارآموز زیر نظر استادان این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می شود.

مدت دوره:

۱۰۰ ساعت

اهداف دوره:

آشنایی و توانمند سازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی دارو در داروخانه

توانایی فراگیران د ر پایان دوره:

  • اشکال دارویی را شناسایی کند.
  • دسته‌های درمانی داروها را بشناسد.
  • فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را شناسایی کند.
  • انواع داروهای گیاهی را تشخیص دهد.
  • کاربری تجهیزات پزشکی موجود در داروخانه را بشناسد.
  • نحوه ارتباط و تعامل بین فردی در داروخانه را درک کند.
  • قوانین و حدود اختیارات در محیط داروخانه را بشناسد.
  • روش‌های نسخه خوانی را به کار ببرد.
  • کارآموزی در داروخانه را به درستی انجام دهد. ‌‌‌‌‌‌