دستیار کنار دندانپزشک

از آنجا که تأمین بهداشت جامعه و نیز ارتقای خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانین هر جامعه ای می باشد و همچنین لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و همگی مؤید توجه در اولین رده‌ها جهت ارتقا کیفیت خدمات و به ویژه سترون سازی (استریلیزاسیون) و پیش گیری از سرایت بیماری های واگیر می باشد. لذا حضور کادر آموزش دیده در مراکز دندانپزشکی امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این راستا برنامه آموزشی حاضر به ترتیب دستیاران دندانپزشکی برای کادر مشغول به کار در مراکز درمانی و مطب های دندانپزشکی می باشد

مدت دوره:

۲۴۸ ساعت

اهداف دوره:

آشنایی و توانمندسازی مخاطبین به عنوان دستیار کنار دندانپزشک

توانایی فراگیران در پایان دوره:

  • روش های استریلیزاسیون و پیشگیری از سرایت بیماری های واگیر در دندانپزشکی را بداند.
  • لوازم و تجهیزات مورد استفاده جهت درمان بیماران در دندانپزشکی را بشناسد.
  • به عنوان دستیار در کنار دندانپزشکی فعالیت نماید.

شرایط پذیرش:

این دوره آموزشی کوتاه مدت برای افرادی که در مراکز و مطب های دندانپزشکی فعالیت می‌نمایند در نظر گرفته شده است.

‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌